رزومه آقای تهمتن (رئیس هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی

حمید تهمتن

عنوان شغلی

رئیس هیئت مدیره