رزومه خانم شیرجنگ (مدیر منابع انسانی)

نام و نام خانوادگی

زهرا شیرجنگ

عنوان شغلی

مدیر منابع انسانی

تحصیلات

کارشناسی مدیریت بیمه، دانشگاه جامع علمی کاربردی

کارشناسی ارشد بهسازی منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

سوابق کاری

شرکت توسعه و عمران بهنادبنا، از سال 1396 تا کنون: مدیر منابع انسانی

شرکت پردازشگران سامان، از سال 1390 تا 1395: مدیر اداری

شرکت پردازش نوین آرین، از سال 1388 تا 1390: کارشناس POS

شرکت لاله کامپیوتر، از سال 1375 تا 1385: کارشناس فروش