فروش

%45 تسهیلات بانکی 5 ساله

%10 تخفیف خرید نقدی

پرداخت 5% از بهای واحد همزمان با انتقال سند