فروش

تسهیلات بانکی تا سقف ​ ٪۵۰ ارزش واحد

۱۰٪ تخفیف خرید نقدی

پرداخت ٪۵ از بهای واحد همزمان با انتقال سند