مجمع عمومی شرکت توسعه و عمران بهنادبنا – 1402/04/05

مجمع عمومی شرکت توسعه و عمران بهنادبنا با حضور هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت در روز دوشنبه 5 تیر 1402 برگزار گردید.                                                                                                                 در این جلسه ضمن بررسی عملکرد این شرکت و بر رسی گزارش حسابرس مستقل، صورت‌های مالی و گزارش سود و زیان، ارائه و مصوب گردید.