جلسه ارزیابی عملکرد پروژه البرزمال

در روز سه‌شنبه 13 تیر 1402، جلسه ارزیابی عملکرد پروژه با حضور مدیرعامل، معاون اجرا، معاون برنامه‌ریزی، مدیر پروژه و سایر عوامل فنی و اجراییشرکت برگزار و روند پیشرفت عملیات اجرایی و مسائل، مشکلات و ریسک‌های پروژه توسط مدیر پروژه البرزمال ارائه و در خصوص راهکارهای رفع          موانع پروژه هم‌اندیشی شد.