رکود در رکود؛ چگونه؟

آمارهای مربوط به تیراژ ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده درحالی نشان‌دهنده ثبت رکورد جدید ساخت مسکن در محله‌های قدیمی شهرهاست که این رکورد جدید در شرایط رکود بازار ساخت و ساز به ثبت رسیده است. 

درحالیکه کشور سالانه به ساخت و عرضه حدود 900 هزار واحد مسکونی جدید نیازمند است و کف بحرانی عرضه مسکن عددی در حدود 550 هزار واحد مسکونی است؛ اما در همه سال‌های اخیر به‌طور متوسط سالانه 300 تا 350 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.

در سال 1401 نیز در ادامه رکود ساختمانی و جاماندگی تولید از نیاز تقاضا، مجموعا 420 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد که البته بخش قابل توجهی از این آمار مربوط به ساخت و سازهای دولتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن (ساخت یک میلیون مسکن در سال) بوده است و نه آمار مربوط به ساخت مسکن از سوی بخش_خصوصی.