بازدید مدیرعامل و هیئت همراه شرکت توسعه و عمران بهنادبنا از پروژه مسکونی اُپال

در روز سه شنبه مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲، جناب آقای دکتر امامی، مدیرعامل محترم شرکت توسعه و عمران بهنادبنا به همراه هیئت همراه از پروژه اُپال اصفهان بازدید کردند. ایشان طی جلسه‌ای با مشاورین پیمانکار و مدیران اجرایی پروژه به نظارت مستقیم بر روند کار و میزان پیشرفت پروژه و همچنین بررسی عملکرد، موانع و ارائه راهکار پرداختند.