15 آذر، روز حسابدار در شرکت توسعه و عمران بهنادبنا

پروژه‌هایی که ساخته می‌شوند تنها و تنها انبوهی از شیشه و آهن و فولاد نیست؛ پس این همه بتن و مصالح دنیایی از علم و دانش نهفته است.                                                                                  دانشی که میباید ابتدا در چهارچوب اعداد و ارقام پیاده، کم و کاستی‌هایش ارزیابی و با هدف سودآوری محاسبه شود و درنهایت در قالب پروزه‌ای تجلی یابد.                                                                    این همه محاسبه در دنیای علم و اعداد تنها و تنها توسط حسابداران امکان‌پذیر است.                        دنیای اعداد، دنیای شگفتی است با تلاش مهندسی و ممارستی شبانه‌روزی.                                       علم حسابداری، علم معماری اعداد معماری اعداد است.                                                                15 آذر، روز معماران اعداد، گرامی باد.