بازدید مدیرعامل و هیئت همراه شرکت توسعه و عمران بهنادبنا از پروژه البرزمال

در روز یک شنبه 17 دی 1402، جناب آقای دکتر امامی، مدیرعامل محترم شرکت توسعه و عمران بهنادبنا به همراه جناب آقای مهندس نجفی، نماینده محترم بانک سامان، جناب آقای مهندس بهرامیان، معاون محترم فنی و اجرایی شرکت و جناب آقای مهندس کبیری زاد، مدیر محترم پروژه البرزمال از مجتمع تجاری – فرهنگی البرزمال بازدید کردند.

در این بازدید دکتر امامی به همراه هیئت همراه، وضعیت اجرایی پروژه را مورد ارزیابی قرار دادند و در جلسه با مشاور و پیمانکار محترم پروژه موارد فنی به صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفت.