مجمع عمومی شرکت توسعه و عمران بهنادبنا – 1402/09/30

مجمع عمومی شرکت توسعه و عمران بهنادبنا با حضور هیئت مدیره محترم، مدیرعامل محترم و معاونین محترم شرکت در روز شنبه 12 اسفند 1402 برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی عملکرد شرکت و بررسی گزارش حسابرس مستقل، صورت‌های مالی و گزارش سود و زیان، ارائه و مصوب گردید.