یک روز به یاد ماندنی برای خانواده بهنادبنا

انگشتان یک دست هر یک به تنهایی کارایی خود را دارند و وظیفه‌ای به عهده‌شان است.                    اما وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، دستی می‌شوند برای نوشتن.                                                       برای ساختن بنایی نو.                                                                                                             برای بنا کردن سازه‌ای که قرار است بزرگ باشد، زیبا باشد و ماندگار …                                               و ما در بهنادبنا انگشتان یک دستیم که با هم و در کنار هم قادر به ساختنیم.                                       قادر به ممکن کردن ناممکن‌ها