ممیزی مراقبتی اول نظام مدیریت کیفیت و تمدید گواهینامه ایزو شرکت توسعه و عمران بهنادبنا

گواهینامه مدیریت کیفیت شرکت توسعه و عمران بهنادبنا (ISO 9001 : 2015) بعد از ممیزی و انجام فرآیند مراقبتی اول توسط شرکت ارزیابان کیفیت خاورمیانه از سوی شرکت AGS آمریکا بررسی و تمدید گردید.